जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली