२०७६/१२/१८ मा मुख्यमन्त्रीज्यूको कोरोना भाइरस सम्बन्धी सम्बोधन