नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सुचना