सूचना प्रविधि अधिकृत पदको छोटो सूची (short list) प्रकाशन गरिएको सुचना |