प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकार र अन्तरसरकारी सम्बन्ध र समन्वय विषयमा अन्तरक्रिया गोष्ठी (अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धमा) धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक