मुख्यमन्त्री तथा पालिका प्रमुख विच भएको भिडियो वार्ता विवरण