प्रदेश सुशासन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदको संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन गरिएको बारे ।