छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।