आ.ब. ०७७-७८ को विभिन्न सेवा, समुहको बढुवा सम्बन्धी सूचना ।