ब.सू.नं.२३०-२३९/०७७-७८ को स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, हे.अ./पाँचौंको सिफारिसको लागि प्राथमिकताको कार्यालय/पालिका रोज्ने सम्बन्धमा।

Body

ब.सू.नं.२३०-२३९/०७७-७८ को स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, हे.अ./पाँचौंको सिफारिसको लागि प्राथमिकताको कार्यालय/पालिका रोज्ने सम्बन्धमा।