कर्मचारी विवरण सम्बन्धी जरुरी सूचना ( प्रदेश मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग सबै, स्थानीय सबै, जि.स.स. सबै)