प्रदेश प्रशासन सेवा अन्तर्गतको सातौं तहको योग्यताक्रम