स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि का.स.मू. सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना