प्रदेश स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ सेवा, एघारौं तहको बढुवा सम्बन्धी सूचना