बागमती प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भएको व्यवस्था