सुचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।