नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) को अवधारणा-पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना