IPF संग सम्बन्धित पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना