आ.व. ०७८-७९ को विभिन्न बढुवा सूचना अन्तर्गत आ.यो. तथा तथ्याङ्क सेवाको सातौं तह र स्वास्थ्य सेवाको नवौ तह