परिपत्र (सरकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी सम्बन्धमा)