IPF सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना