प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरु

प्रदेश प्रमुख सचिवहरुको नामावली
सि.नं. नामथर कार्यरत अवधी
देखि सम्म
श्री रेश्मीराज पाण्डे 2074-10-19 2075-04-25
श्री आनन्दराज ढकाल 2075-04-28 2076-05-07
श्री तोयम राया 2076-05-16 2077-04-08
डा. मान बहादुर बीके 2077-04-12 207८-0१-०५
डा. मुकुन्द प्रसाद पौड्याल 207८-0१-०९ 2078-04-25
श्री किरण राज शर्मा 2078-04-३१ 2078-0९-2८
श्री मुकुन्द प्रसाद निरौला 2078-११-१२ 2080-04-06
श्री घनश्याम उपाध्याय 2080-04-0८