सूचना

शिर्षक मिति
मेशीनरी औजार तथा विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सुचना 12/07/2022 - 11:31
बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । 12/01/2022 - 14:29
तह बृद्बि सम्बन्धमा । 11/30/2022 - 11:56
प्रवक्ता तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी, सुचना अधिकारी र GESI Focal Person तोकिएको सुचना 11/29/2022 - 12:45
IPF सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 11/27/2022 - 10:53
राजीनामा/अनिवार्य अवकास सम्बन्धमा । 11/13/2022 - 15:32
मेशीनरी औजार तथा विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सुचना 11/13/2022 - 11:38
परिपत्र (सरकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी सम्बन्धमा) 11/10/2022 - 11:14
पर्यटन भ्रमण खर्चको बजेट सम्बन्धमा । 11/10/2022 - 11:11
नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) को अवधारणा-पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना, २०७९ 11/02/2022 - 10:49