वीरेन्द्रजङ्ग थापा

शाखा / महाशाखा
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय
एक्स्टेन्सन नं.
109