राजिनामा/अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी जरुरी पत्र