स्थानीय सेवा अन्तर्गत प्रशासन,सा.प्र.,नवौ‌ तह कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने सम्भाव्य उम्मेदवार योग्यताक्रम