०८०/०८१

प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशको देहायका बढुवा सूचना नं., सेवा, समूह, तहको रिक्त पदहरूमा बढुवा समितिको सचिवालयको च.नं. २१३, मिति २०८१।०२।३० र च.नं.