सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेको नामावली पठाउने सम्बन्धमा