प्राथमिकताको स्थानीय तह छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना (मिति २०८०/०७/१५)