प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा ।