अध्ययन पूर्व स्वीकृति सम्बन्धमा (मन्त्रालय,आयोग,सचिवालय,कार्यालय र स्थानीय तह सबै)