स्थानीय सेवा अन्तर्गत प्र, सा.प्र.,नवौं तहको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्भाव्य उम्मेद्‍वार योग्यताक्रम