सूचना तथा समाचार

छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदको संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन गरिएको बारे ।
सुचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।
सूचना प्रविधि अधिकृत पदको छोटो सूची (short list) प्रकाशन गरिएको सुचना |
सूचना प्रविधि अधिकृत पदको छोटो सूची (short list) प्रकाशन गरिएको सुचना |
प्रदेश सुशासन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
मोटरसाइकल/स्कुटर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना
सूचना प्रविधि अधिकृत पदको आवश्यकता सम्बन्धी सुचना |
घरभाडामा लिने सम्बन्धी सूचना